script>

subota, 12. siječnja 2013.

Javni poziv izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica


Preuzeto sa Blog stranice
posavina1.blogspot.com
administrator: Ivo Gavrić
Hvala!

08 SIJEČNJA 2013
J A V N I P O Z I V izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinicaNa temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09) i članka 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 i 87/12), u suradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Odjeljenjem/odjelom za raseljena lica/ osobe, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

                                             J A V N I  P O Z I V
                                      izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine
                  u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji
za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu

Pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu, dodjeljuje se izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine koje borave u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, u okviru implementacije zajedničkog regionаlnog višegodišnjeg programa sa ciljem osiguranja trаjnih rješenjа zа nаjugroženije izbjeglice i interno rаseljene osobe (u daljnjem tekstu: „Regionalni stambeni program“).

Sredstva će se osiguravati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.

Koordinator projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator će biti definiran posebnim sporazumom.

I ‐ OPĆI KRITERIJI/UVJETI ZA DODJELU POMOĆI

Opći kriteriji/uvjeti za dodjelu pomoći su eliminatorni i obvezujući za sve korisnike pomoći.

Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka izbjeglih osoba iz Bosne i Hercegovine u cilju povratka u BiH u okviru Regionalnog stambenog programa su:

1. da je izbjegla osoba iz Bosne i Hercegovine koja boravi u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji,

2. da je na osnovu dobrovoljne odluke kao trajno rješenje izbjegličko‐raseljeničkog problema izabrao/la povratak u Bosnu i Hercegovinu,

3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,

4. da je na dan 30.04.1991. godine imao/la prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,

5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, sukladno
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,

6. da on/ona i članovi njegovog/njenog kućanstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH, kao i u zemlji sadašnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji) drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a sukladno odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta i da nisu korisnici pomoći za trajno stambeno zbrinjavanje,

7. da nije primio/la pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

II ‐ POSEBNI KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI

Posebni kriteriji služe za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoći po prioritetima, te pomažu u odabiru korisnika pomoći na transparentan način, poštujući načela jednakopravnosti pristupu pomoći za rekonstrukciju u svrhu povratka. Posebni kriteriji u okviru Regionalnog stambenog programa su:

a) broj članova i starosna dob članova zajedničkog kućanstva;

b) ukupna visina primanja svih članova zajedničkog kućanstva;

c) pripadnost podnostelja prijave i/ili članova zajedničkog kućanstva određenim kategorijama:
�� Kućanstva koja žive u nedostojnim uvjetima: Bez tekuće vode, struje, sanitarnih uvjeta i sl.;
�� Invalidnost/onesposobljenje: Osobe koje imaju umanjene mentalne ili fizičke sposobnosti usljed
bolesti, ozljeda ili ranjavanja koje ometaju normalne svakodnevne aktivnosti i potrebe koje treba
riješiti kako bi se omogućilo da te osobe funkcioniraju;
�� Teška zdravstvena stanja/kronični bolesnici: Osobe pod brigom i medicinskim tretmanom, u uvjetima koji mogu uticati na identifikaciju trajnog rješenja;
�� Samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji: Kućanstva čiji su nositelji samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji sa jednim ili više maloljetnih članova;
�� Starije osobe koje žive same bez potpore obitelji: Osobe iznad 65 godina, koje žive bez potpore
obitelji;
�� Žene izložene riziku: Žene suočene sa rizikom usljed svoga spola (samohrane majke, udovice, žene
žrtve nasilja i sl.);
�� Djeca ili adolescenti izloženi riziku: Maloljetnici sa roditeljem/starateljem/hraniteljem koji su posebno izloženi riziku (ne pohađaju školu, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, djeca u sukobu sa zakonom, maloljetni supružnik i sl.);
�� Potrebe za posebnom pravnom i fizičkom zaštitom: Obitelji poginulog bojovnika, obitelji nestalih
osoba, obitelji civilnih žrtava rata, bivši ratni zatočenici/logoraši, žrtve zlostavljanja ili nasilja,
uključujući nasilje u obitelji i nasilje na osnovu spola – bilo da se radi o nasilju u zemlji porijekla, za
vrijeme sukoba ili zemlji prihvata, pripadnici određenih etničkih ili vjerskih skupina i sl.).

III ‐ DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE KRITERIJA

1.) Dokaz da je potencijalni korisnik, neovisno od formalno‐pravnog statusa, izbjegla osoba iz Bosne i Hercegovine koja boravi u zemljama regiona

Ispunjavanje općeg kriterija da je potencijalni korisnik pomoći osoba koje je izbjegla iz BiH u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji, dokazuje se:

a) potvrdom nadležnog organa zemlje boravka (za sve članove zajedničkog kućanstva prijavljene za pomoć u rekonstrukciji) ili

b) potvrdom o prijavi prebivališta/boravišta izdatom u zemlji trenutnog boravka, za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva za pomoć u rekonstrukciji.

2.) Dokaz o statusu vlasništva/stanarskog prava

Kao dokaz statusa vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet zahtjevaza dobivanje pomoći u rekonstrukciji, dostavljaju se sljedeći dokumenti:
- Zemljišno‐knjižni izvadak ili posjedovni list ne stariji od 6 (šest) mjeseci, i/ili
- CRPC odluka ‐ odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba, i/ili
- Rješenje o povratu imovine/stanarskog prava ‐ rješenje nadležnog općinskog organa o povratu i/ili
uvođenju u posjed.

3.) Dokaz o kretanju

Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju koje izdaje nadležni organ, dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.

U izuzetnim slučajevima, kada podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti dostaviti uvjerenje o kretanju na osnovu kojeg se može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz o kretanju pribavlja se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane organa nadležnog za ovjeru potpisa.

4.) Izjava podnositelja prijave

Izjavom podnositelja, koja se ovjerava kod organa nadležnog za ovjeru potpisa, dokazuje se:

a) da je na osnovu dobrovoljne odluke, kao trajno rješenje izbjegličko‐raseljeničkog problema izabrao/la povratak u Bosnu i Hercegovinu;

b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje sukladno odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta;

c) da korisnik/nositelj kućanstva i članovi njegovog kućanstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH, kao i u zemlji sadašnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji) drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, sukladno odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta i da nisu korisnici pomoći za trajno stambeno zbrinjavanje;

d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.

Ispunjavanje posebnih kriterija dokazuje se potpisanom i ovjerenom izjavom podnositeja prijave, uključujući i suglasnost podnositelja prijave za proslijeđivanje podataka nadležnim organima u Bosni i Hercegovini i zemlji trenutnog boravka u regionu u cilju provjere vjerodostojnosti.

Ukoliko se prilikom dodjele pomoći utvrdi da su pojedini podnositelji prijava namjerno ili svjesno dali netočne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takva prijava će biti diskvalificirana.

IV ‐ NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA I DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE

Prijave se podnose na propisno popunjenom i ovjerenom aplikacijskom obrascu sa izjavom koji je dostupan uz objavljeni tekst Javnog poziva na internet stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH www.mhrr.gov.ba, a koji se može se podići i u diplomatsko‐konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u zemljama regiona, na adresama kako slijedi:

Crna Gora ‐ Atinska 58, 81000 Podgorica
Republika Hrvatska ‐ Torbarova 9, PP 27, 10001 Zagreb
Republika Srbija ‐ Krunska br. 9, 11000 Beograd

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će osigurati da aplikacijski obrasci, takođe, budu dostavljeni institucijama nadležnim za pitanja izbjeglica u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

Popunjen i ovjeren aplikacijski obrazac sa izjavom, skupa sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija za dobivanje pomoći kovertira se i dostavlja poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice,
71000 Sarajevo, Trg BiH 3, sa naznakom „JAVNI POZIV – RSP“.

Sve prijave koje budu dostavljene u roku iz javnog poziva, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će evidentirati i skupa sa priloženom dokumentacijom proslijediti na razmatranje odgovarajućem Povjerenstvu za odabir korisnika.

Dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog poziva nije potrebno dostavljati jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 7. 2. 2013. godine.

Pozivaju se svi oni koji su u ranijem periodu dostavili prijave za registriranje zahtjeva za dobivanje pomoći za rekonstrukciju i povratak da obnove svoje zahtjeve sukladno sa ovim javnim pozivom.
                                                                                                         
                                                                                                           M I N I S T A R
Broj:01‐50‐4889/12
                                                                                                         mr. sc. Damir Ljubić
Sarajevo, 31. 12. 2012. godine

Nema komentara: